Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelo személye
2. Fogalmi meghatározások
3. Alapelvek
4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, idobeli terjedelme
5. Adattárolás módja, biztonság
6. Adattovábbítás
7. Jogorvoslati jogok

1. Az adatkezelo személye

Egri József ev., mint adatkezelo magára nézve kötelezonek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Az adatkezelo kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.
A www.palyazatspecialista.hu alatt megtalálható web oldallal kapcsolatosan felmerülo adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérheto http:// www.palyazatspecialista.hu címen. Az adatkezelo fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre.
Az adatkezelo adatai:

Cégnév: Egri József ev.
Kapcsolattartó: Egri József
Nyilvántartási szám: 30798686
Adószám: 66015345126
Telefon: 70/216-8793 (Egri József)
E-mail: info@palyazatspecialista.hu

2. Fogalmi meghatározások

Személyes adat:
Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) megjelölt fogalom alapján: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

A hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelo tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes köru vagy egyes muveletekre kiterjedo - kezeléséhez;

Az adatkezelo:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Az adatkezelés:
Bármely muvelet, amit az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végeztek vagy a muveletek összessége, így például gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Az adattovábbítás:
Amennyiben az adatot meghatározott harmadik személy (adatkezelon és érintetten kívül) számára hozzáférhetové teszik;

A nyilvánosságra hozatal:
Akkor áll fent, amikor az adatot bárki számára hozzáférhetové teszik;
A tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Az adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges az adatkezelo által;

Az adatzárolás:
az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idore történo lehetetlenné tétele;

Az adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Az adatfeldolgozás, adatfeldolgozó:
Az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol; aki végzi: az adatfeldolgozó.

3. Alapelvek

Az adatkezelo kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

3.1. Személyes adat akkor kezelheto, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az Infotv. alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselojének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Egyébként cselekvoképtelen és korlátozottan cselekvoképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselojének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen eloforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Személyes adat akkor is kezelheto, ha az adatkezelés a már felvett személyes adat vonatkozásában megfelel az Info tv. 6.§ (5) bekezdésének a) vagy b) pontjaiban foglaltaknak.
Személyes adat csak megfelelo tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelheto.

3.2. Az érintett elozetes tájékoztatása

Az érintettet - egyértelmuen, közérthetoen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrol, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérol, az adatkezelés idotartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetoségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
- pontosak, teljesek és ha szükséges, idoszeruek;
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és idobeli terjedelme

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az adatkezelo rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás idopontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlapok használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.
A szolgáltató, technikai közremuködoként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttmuködo harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérol, illetve beállíthatja böngészojét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenoen a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

4.2. Hírlevél adatbázis

Az adatkezelo a hírlevél adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a regisztráció idopontját, regisztrációkori IP címét kezeli.
Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A felhasználók azonosíthatósága, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására is van lehetoség: hol hallott eloször a termékrol, milyen területen dolgozik, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészojének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklodési köre, stb.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy az adatkezelo. direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján). A megadott adatok többségének módosítását a honlapokon el lehet végezni, illetve postai úton is lehet kezdeményezni.

4.3. Kapcsolatfelvétel, megrendelolap kitöltése

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapokon található urlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelovel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszeruen használja fel, amennyiben üzleti kapcsolat nem jön létre, úgy az adatokat maximum 30 napig tárolja, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a számviteli szabályoknak megfeleloen tárolja és kezeli az adatokat.
A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés kötelezo a számvitelrol szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

5. Adattárolás módja, biztonság

Az adatkezelo honlapjait kiszolgáló szerverek a www.domainflotta.hu-nál találhatók.

5.1. Az adattárolás:

Az adatkezelo a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférheto (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelo olyan muszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérol, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezo kockázatoknak megfelelo védelmi szintet nyújt.

5.2. Adatbiztonság

Az adatkezelo az adatkezelés során megorzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerzodés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektol megvédendo a szolgáltató megtesz minden tole elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetové teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenorzését is.

6. Jogorvoslati jogok

6.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérol, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet. Az érintett kérelmére az adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt, illetoleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idotartamáról, az adatfeldolgozó nevérol, címérol (székhelyérol) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az adatkezelo a kérelem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közértheto formában adja meg a tájékoztatást. Az esetleges hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelo az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelo által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kéro a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelohöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelo költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követoen biztosítja.

6.2. Törlés

Az adatkezelo a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszunt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.Az adatkezelo a helyesbítésrol és a törlésrol az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellozheto, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.3. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelo vagy az adatátvevo jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetové teszi.
Az adatkezelo. - az adatkezelés egyideju felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idon belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményérol a kérelmezot írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelo az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetoleg az annak alapján tett intézkedésekrol értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelonek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétol számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az adatkezelo az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevo részére, ha az adatkezelo egyetértett a tiltakozással, illetoleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.4. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelo tevékenysége ellen panasz teheto, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelo ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.